Deklaracja dostępności strony internetowej PSP w Sarnowie

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. st. sierż. F. Rybickiego w Sarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PSP w Sarnowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej,
 • brak formularzy kontaktowych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Jasiński.
 • E-mail: spsarnowo@tlen.pl
 • Telefon: 542866294

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor PSP w Sarnowie
 • Adres: Józefowo 2
  87-865 Izbica Kujawska
 • E-mail: szkola_sarnowo@op.pl
 • Telefon: 542866294

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony gminnej Józefowo-Skaszyn, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 • Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 • W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. st. sierż. F. Rybickiego 

w Sarnowie

Created by Lukas Jasinski